home 로그인 회원가입 my page 고객센터 english
 
HOME > 고객센터 > 공지사항
 
[중국어 강좌안내]
20.02.26. Wed  
[중국어 강좌안내]
목동BCM. 2018-06-05 오후 4:18:00 1851

s4_강사소개_A4.jpg

[3월]근로자수강지원-~3/2
 
 
 
상호명 : 목동민병철어학원 | 주소 : 서울 양천구 목동406-271 소망빌딩 401,404호 | 사업자등록번호 : 117-90-68726
대표자명 : 문현선 | Tel : 02)2652-0303 | Fax : 02)2652-0858 | e-Mail : mdbcm@spworks.biz
Copyright ⓒ 2020 by (주)민병철스피킹웍스 All rights reserved (통신판매업신고번호 제2011-서울양천-00421호)